Webinar om bruk av KI i telemedisin / Webinar on AI in telemedicine

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar om bruk av KI i telemedisin / Webinar on AI in telemedicine
eugloh.eu

NORWEGIAN:

I februar blir det holdt et seminar hvor du kan lære om hvordan kunstig intelligens kan brukes som verktøy i fjernbehandling. Det vil også bli forklart hvilke modeller som ligger bak denne programvaren.

 

ENGLISH:

In February, a seminar will be held where you can learn about how artificial intelligence can be used as a tool in telemedicine. It will also be explained which models this software is based on.

NORWEGIAN:

Dato: 29. februar 2024 – 1. mars 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter

Vert: Lund University, University of Szeged, University of Alcalá & Université Paris-Saclay

Språk: Engelsk

Antall deltakere: 6 per partneruniversitet

Deltakerbevis: Kursleder utsteder et diplom

Utvelgelseskriterier: De første søkerne blir godkjent som deltakere. Nå det er et tilstrekkelig antall deltakere per partneruniversitet, vil det bli opprettet en venteliste. Hvis vi ikke får et minimum med søkere for hvert partneruniversitet vil de resterende plassene bli overført til et annet partneruniversitet.

Krav: Studenter fra hvilken som helst fagdisiplin kan søke. Det er ingen krav forhåndskunnskaper. Medisinstudenter med bakgrunn i medisin, farmasi, sykepleie, biologi eller andre helsefag vil imidlertid bli foretrukket som søkere.

 

Påmeldingsfrist 26. februar 2024

 

Dette er et nettbasert webinar med et dobbelt formål: å introdusere noen av teknikkene som brukes i kunstig intelligens (AI) og å presentere noen anvendelser i telemedisin. Deltakerne bli forklart grunnlaget for modeller som brukes til å utvikle AI-applikasjoner i medisin.

Programplanen vil inkludere direktesendte (6 timer) og forhåndsinnspilte (4 timer) økter.

Webinaret strekker seg over to dager og vil inneholde dynamiske morgenøkter viet til direkte presentasjoner av anerkjente forskere, etterfulgt av spørsmål og svar-økter. På ettermiddagene vil deltakerne ha tilgang til forhåndsinnspilte undervisningsvideoer, selv om det ikke vil være interaktive elementer.

Morgenøktene dekker et bredere spekter av emner og gir en generell oversikt, mens ettermiddagsøktene går dypere inn i mer tekniske aspekter og gir en detaljert forklaring på teknikker som brukes i den spesifikke konteksten som diskuteres.

 

Læringsmål:

 • På webinaret vil flere forskere fra flere fagdisipliner og land bidra med sin ekspertise på forskjellige aspekter ved AI i telemedisin.
 • Presentasjoner blir holdt av eksperter fra Indonesia, Japan, Kina, Frankrike, Sverige, Ungarn og Spania.
 • Ved slutten av seminaret vil deltakerne ha en helhetlig forståelse av den avgjørende rollen AI spiller som en transformerende faktor i leveringen av medisinske tjenester, spesielt innen telemedisin.

 

Kompetanseområder:

 • Digitale ferdigheter
 • Kritisk tenkning
 • Etikk & ansvar
Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 29 February 2024 — 1 March 2024

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate & Master students

Host: Lund University, University of Szeged, University of Alcalá & Université Paris-Saclay

Language: English

Number of participants: 6 students per partner university

Certificate/ECTS: Attendance letter by course director

Selection strategy: First come first served. Once the enrollment capacity is met for each partner university, a waitlist will be initiated. If the minimum enrollment requirement is not reached for a specific partner university, any remaining seats will be reallocated to other partner universities.

Requirements: Non-graduate and Master students of any discipline can apply. No pre-requisites for the course are needed. Medicine students with background in medicine, pharmacy, nursery and other medical or biological sciences will have preference.

 

Registration deadline: 26 February 2024

 

This is an online webinar with a double purpose: to introduce some of the techniques used in Artificial Intelligence (AI) and to present applications in Telemedicine. Participants will also be explained the foundations of models used to develop AI applications in medicine.

The programme schedule will include live on (6 hours) and pre-recorded (4 hours) sessions.

The webinar spans two days, featuring dynamic morning sessions dedicated to live presentations by esteemed professors, followed by engaging Q&A sessions.

In the afternoons, participants will have access to supplementary pre-recorded content, albeit without interactive elements. The morning sessions cover a broader spectrum of topics, offering a general overview, while the afternoon sessions delve into more technical aspects, providing a detailed explanation of techniques applied in the specific context under discussion.

 

Learning objectives:

 • In the webinar, several professors and researchers from diverse affiliations and countries will contribute, offering expert insights into various aspects of AI in telemedicine.
 • Notably, presentations will be delivered by experts hailing from Indonesia, Japan, China, France, Sweden, Hungary and Spain.
 • By the conclusion of the seminar, participants will have the possibility to gain a comprehensive understanding of the pivotal role AI plays as a transformative factor in the provision of medical services, particularly in the realm of telemedicine.

Competences:

 • Digital skills
 • Critical thinking
 • Ethics & responsibility
Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 29.02.24 kl 10.15
Ends: 01.03.24 kl 13.15
Where: På nettet / Online
Location / Campus: Digitalt
Target group: Studenter
Link: Klikk her
Contact: José Ignacio Olmeda Martos, University of Alcalá
E-boastta: josei.olmeda@uah.es
Add to calendar