International Week Szeged 2024 / Internasjonal uke i Szeged 2024

Illustrasjons-/bannerbilde for International Week Szeged 2024 / Internasjonal uke i Szeged 2024
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Ved University of Szeged holdes det i april en rekke kurs og workshoper hvor du kan styrke dine kunnskaper om økonomi, nettverksbygging og kommunikasjonsferdigheter.

 

ENGLISH:

At the University of Szeged, a series of courses and workshops will be held in April where you can enhance your knowledge about economics, networking, and communication skills.

NORWEGIAN:

Dato: 8. April 2024 – 12. April 2024

Tidssone: CET

Sted: Fysisk undervisning, University of Szeged (Ungarn)

Målgruppe: Masterstudenter, stipendiater, forskere og universitetsansatte

Vert: University of Szeged

Språk: Engelsk

Krav til søkere: Kurset er for akademikere (fra feltet økonomi, bedriftsøkonomi og turismestudier), ansatte (med interesse i feltet internasjonalisering) og studenter (fra feltet økonomi, bedriftsøkonomi og turisme).

Utvelgelseskriterium: søkere må sende inn et brev som forklarer deres motivasjon for å søke om å delta (maksimum 3000 tegn), som vil bli vurdert på en skala fra 1-5.

Sekundært kriterium: «først til mølla»

Antall deltakere: 16 studenter (2 studenter per partner) 4 akademikere og 8 administratorer (1-1 per partner).

Studiepoeng: 4 ECTS.

Påmeldingsfrist: 8. februar 2024

På programmet er det lagt opp flere kurs der det holdes foredrag av gjesteforelesere fra EUGLOHs partneruniversiteter.

Målet med dette kurset er å styrke allerede eksisterende samarbeid innen EUGLOH og utforme nye former for samarbeid innen undervisning, forskning og prosjektaktiviteter mellom partnerinstitusjoner.

Programmet er lagt opp med følgende kurs/aktiviteter:

 • Minikurs med utgangspunkt i programmer til Fakultetet for økonomi og bedriftsadministrasjon (9.-12. april 2024)
 • Nettverksbygging og verksteder (9.-11. april 2024)
 • Sosiale aktiviteter av ulike slag (8.-12. april 2024)

Læringsmål:

Avhengig av søkerens profil, kan læringsmålene endres.

 • Akademikere: undervisningserfaring med internasjonale studenter, styrking av interkulturelle ferdigheter og mulighet å få erfaring med nye typer samarbeid i workhops og nettverksarrangementer.
 • Ansatte: styrking av interkulturelle og kommunikasjonsferdigheter og mulighet for få erfaring med nye former for samarbeid.
 • Studenter: gjennomføring av 3 minikurs på engelsk innen feltet økonomi, bedriftsøkonomi og turisme og styrking av interkulturelle og kommunikasjonsferdigheter.

Kompetanse du kan bygge opp:

 • Kritisk tenkning
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Interkulturelle ferdigheter

Denne aktiviteten er en del av Arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

Date: 8 April 2024 — 12 April 2024

Timezone: CET

Location: In-person, University of Szeged (Hungary)

Target Group: Master, PhD students, researchers & staff

Host: University of Szeged

Language: English

Selection strategy: as a primary filter, applicants must submit a motivation letter explaining their motivation to apply for the workshop (maximum 3000 characters), which will be assessed on a 1-5 scale.

Timestamp of application: (‘first come, first served’) will be used as a secondary filter.

Number of participants: 16 students (2 students per partner) 4 academics and 8 admins (1-1 per partners).

Certificate/ECTS: 4 ECTS.

Requirements: The course is for academics (from the field of economics, business and tourism studies), staff (interested in internationalization) and students (from the field of economics, business and tourism).

Registration deadline: 8 February 2024

The program includes several courses where guest lecturers from EUGLOH's partner universities will contribute.

The aim of this course is to strengthen existing collaborations within EUGLOH and to develop new forms of cooperation in teaching, research, and project activities between partner institutions.

The programme contain the following courses / activities:

 • Mini courses held in the training programmes of the Faculty of Economics and Business Administration (9-12 April 2024)
 • Networking and Workshops (9-11 April 2024)
 • Social activities of various kinds (8-12 April 2024)

Learning objectives:

Depending on the profile of the applicant, the learning objectives may change.

 • Academics: teaching experience with a group of international students, improvement of intercultural skills and opportunity of new collaborations in the workshops and networking events.
 • Staff: improvement of intercultural and communication skills and opportunity for new collaborations.
 • Students: accomplishing 3 mini-courses in English in the field of business, economics and tourism, improvement of intercultural and communication skills.

Competences:

 • Critical thinking
 • Communication & collaboration
 • Intercultural skills

 

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 08.04.24 kl 09.00
Ends: 12.04.24 kl 16.00
Where: University of Szeged (Ungarn)
Location / Campus: Other
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: Pusztai Varga Ildiko
E-boastta: ildiko.pusztai.varga@eco.u-szeged.hu

Sign me up!
Add to calendar