Kurs om analyser av sykdomsutbrudd /Course about investigation of disease outbreaks

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om analyser av sykdomsutbrudd /Course about investigation of disease outbreaks
Eugloh.eu

NORWEGIAN:

 

Fra februar til april arrangerer Ludwig-Maximilians-Universität-München et kurs som kan gi deg en innføring i hvordan du kan analysere sykdomsutbrudd. Der kan du også lære om hvordan en kan forhindre infeksjoner og om hvordan en kan igangsette kontrolltiltak.

 

ENGLISH:

 

From February to April, Ludwig-Maximilians-Universität München is holding a course that can provide you with an introduction to how to analyze disease outbreaks. At the course you can also learn about how to prevent infections and how to initiate control measures.

NORWEGIAN: 

Dette er et nettbasert kurs hvor deltakere kan engasjere seg med selvstudier, i et tempo de velger selv. Kurset har som mål å gi studenter mulighet til å opparbeide kunnskaper om hvordan en kan analysere sykdomsutbrudd. Under kurset vil det i stor grad tas utgangspunkt i COVID-19-pandemien som en case.

Verden står overfor en ny tidsepoke med fremvoksende smittsomme sykdommer (f.eks. SARS-CoV-2) som kan true menneskers helse på grunn av deres kompleksitet og ødeleggende innvirkning på samfunnet og velferd. Denne pandemien har understreket viktigheten av å tilføre samfunnet mer kompetanse innen folkehelse, når det gjelder å gjenkjenne, overvåke og behandle positive COVID-19-tilfeller. Det er også like avgjørende å kommunisere til befolkningen at det er viktig å følge anbefalte tiltak for isolering og andre tiltak som kan motvirke sykdomsutbrudd på både lokalt, regionalt og globalt nivå.

Dato: 12. februar 2024 – 12. april 2024

Sted: på nettet

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater

Vert: Ludwig-Maximilians-Universität-München

Språk: engelsk

Krav til søker: det finnes ingen krav til søkere, men de burde være interessert i emnet og være villig å delta.

Utvelgelsesstrategi: søkere skal skrive et motivasjonsbrev på 100-200 ord som forklarer hvorfor de ønsker å delta på kurset og hvordan det kan bidra til deres faglige utvikling.

Antall deltakere: 20- 50

Studiepoeng/kursbevis: etter fullført kurs mottar deltakere 3 ECTS og et diplom

Påmeldingsfrist er 22. januar 2024.

 

Kurset er utviklet med utgangspunkt i kasusbaserte problemstillinger og er delt inn i to deler:

  • Introduksjon til analyser av sykdomsutbrudd.
  • Forebygging og kontroll av infeksjoner i akutte luftveisinfeksjoner for helsearbeidere i land med lav og middels inntekt.

 

Kurset varer i 8 uker, hvor det hver uke blant annet tas i bruk interaktive videoer, forelesninger, gruppeaktiviteter, quizzer og vurderinger.

 

Læringsmål:

Kurset gir en innføring i prosesser knyttet til analyser av sykdomsutbrudd. Det teoretiske grunnlaget for kurset er rettet mot å gi deltakere støtte til håndtering av utbrudd i det samfunnet de er en del av.

 

Kompetanse som kan bygges opp:

  • Digitale ferdigheter
  • Kreativitet og problemløsning
  • Kommunikasjon og samarbeid

 

Dette kurset er en del av aktivitetstilbudet innen arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

ENGLISH:

 

This is a case-based online self-paced learning online course. The course aims at improving students’ knowledge of the disease outbreak investigation process using the COVID-19 pandemic as an example.

The world is facing a new era of emerging infectious diseases (e.g., SARS-CoV-2) that can threaten human health due to their complexity and devastating impact on society and the socio-economic development of each country.

This pandemic has highlighted the importance of training human resources which can manage crises related to public health.  In such a context it is important to recognize, monitor, and treat positive COVID-19 cases. It is also equally decisive to communicate to the population the importance of adhering to containment and mitigation measures recommended at local, regional, and global levels.

Date: 12 February 2024 — 12 April 2024

Location: Online

Target group: Master & PhD students

Host: Ludwig-Maximilians-Universität-München

Language: English

Requirements: There are no prerequisites but students should be interested in the topic and willing to actively participate.

Selection strategy: Students should write a motivational letter of 100-200 words explaining why they want to take this course and how this course will contribute to their education.

Number of participants: 20-50.

Certificate/ECTS: 3 ECTS and a certificate.

 

Registration deadline: 22 January 2024.

The course's content is developed using a case-based problem and is divided into two main chapters:

  • Introduction to Outbreak Investigation.
  • Infection Prevention and Control in Acute Respiratory Infections for Health Workers in Low and Middle-Income Countries.

 

The course lasts for 8 weeks. During the course we apply interactive video content, mandatory lectures, activities, quizzes and assessments.

 

Learning objectives:

The course provides an introduction to processes related to investigation of disease outbreaks. The theoretical foundation of the course is aimed at giving participants support for managing outbreaks in the community they belong to.

 

Competences:

  • Digital skills
  • Creativity & problem solving
  • Communication & collaboration

 

This activity is part of Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

 

 

Starts: 12.02.24 kl 09.00
Ends: 12.04.24 kl 16.00
Where: Online
Location / Campus: Digitalt, Other
Target group: Ansatte, Studenter
Link: Klikk her
Contact: EUGLOH-team at LMU
E-boastta: osh-munich@lrz.uni-muenchen.de

Sign me up!
Add to calendar