Tilbake

Arkivering av administrative forskningsdokumenter
Formål

Relevante dokumenter for forskningsprosjektet skal arkiveres i ePhorte. Dokumentene skal være tilgjengelig både for forskningsansvarlig institusjon og ved tilsyn fra tilsynsmyndighetene.
Eksempler på dokumenter som skal arkiveres i ePhorte i egen prosjektmappe:

 • Søknad til REK/Sikt/PVO
 • All korrespondanse/vedtak fra REK/SIKT/PVO
 • Prosjektprotokoll
 • Mal Samtykkeskjema (NB! Ikke signerte skjemaer)
 • Informasjonsskriv
 • Godkjenning fra instituttleder UiT eller klinikksjef UNN
 • Andre relevante dokumenter for prosjektet
 • For eksternfinansierte prosjekter
  • Korrespondanse med finansieringskilder (søknad og svar inkl. evt vurdering)
  • Tilsagnsbrev
  • Budsjett
  • Relevante avtaler
  • Rapporter
  • Andre relevante dokumenter for prosjektet (eksempelvis Skjema for oppretting av prosjekt i Agresso)Følgende dokumenter skal ikke arkiveres i ePhorte

 • Signerte samtykkeskjema
 • Innsamlet forskningsdata
 • Sensitive opplysninger om studiedeltagere (f.eks. rekrutteringslister)

 
Ansvar

 
Øvrig informasjon

 • Dokumentene vil i utgangspunktet være offentlige, men skal unntas offentlighet dersom det er informasjon som må skjermes. Prosjektleder vil da bli kontaktet ved spørsmål om innsyn.
 • Ved multisenterstudier hvor prosjektleder er ekstern, skal likevel alle relevante forskningsdokumenter arkiveres ved lokal forskningsansvarlig institusjon.Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 6, 10, 38, 39-43, og 48
Forskrift til helseforskningsloven §§ 3, 4, 5 og 6
Arkivforskriften §§ 1-1 og 2-6 

Gyldig fra:  01.10.10
Sist endret: 07.03.19

Dokumenteier: Dekan Helsefak / Direktør UNN
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for utdanning, forskning, formidling, Helsefak UiT / Leder Klinisk forskningsavdeling

Gjelder for: Helsefak / UiT og UNN

Versjon 3,0