Dutkanjoavkku publikašuvnnat

2013

Bratland,R.(2013) Samiske tilbud innenfor sykepleierutdanningen i Finnmark. I Samisk skolehistorie, bind 6.

Elfrid Boine, Siri Broch Johansen, Svein Lund, Siv Rasmussen (red). Davvi Girji.

Eriksen, L.& Huemer,J. (2013). Dialogkonferanse i klasserommet.  Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 97 (1):4-16.

Immonen, I.(2013) nursing during World War II: Finnmark county, Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health (72):1-6

Nilsen, G. & Immonen, I.(2013): Nettstøttet samhandlingslæring – hjelp eller hindring i helsefagutdanninger? Uniped volum 36(3): 73-89.  Publisert 18.10.2013  Citation: Uniped

2013, 36: 20293 - http://dx.doi.org/10.3402/uniped.v36i3.20293

Nilsen,G., & Andersen,N. (2013). Struggling for a normal life: Work as one individual self-care
management strategy among persons living with non-malignant chronic pain. WORK. Accepted 28.januar 2013. In press.

 2012

Anderssen, N., Blix, S. & Størdal,T. (2012). IKT i helsefaglig utdanning og praksis. I S. Blix, N. Anderssen og T.Størdal (red)  helse.digital. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

Blix, S., Anderssen, N. & Størdal,T. (2012). Helse.digital. I S. Blix, N. Anderssen og T.Størdal (red)helse.digital. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

Blix, S., Anderssen, N. & Størdal,T. red (2012): Helse.digital. Cappelen Damm Akademisk, 300 s.

Blix, S., & Eriksen,L. (2012). IKT s plass i desentralisert utdanning.  I S. Blix, N. Anderssen og T.Størdal (red) helse.digital. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

Blix, S. & Eriksen,L. (2012).Et godt lokalt læringsmiljø?-erfaringer med desentralisert bachelor i sykepleie i tre kommunale studentgrupper 2001-2004.  HiF - Rapport :1. Høgskolen i Finnmark.

Blix,S. (2012). NOKUT = KNOCK OUT? Reakreditering av sykpleierutdanningen i Finnmark. : Høgskolen i Finnmark ,121 s. HiF- Rapport:2. Høgskolen i Finnmark.

Bongo Andersdatter, B.(2012). Samer snakker ikke om helse og sykdom- samisk forståelseshorisont. Samisk forståelseshorisont og  kommunuikasjon om helse og sykdom. En kvaltiativ undersøkelse i samisk kultur.Avhandling for graden Philosophiae Doctor, Universitetet i Tromsø, Institutt for helse og omsorgsfag.

Immonen, I. (2013). Nursing during World War II: Finnmark County, Northern Norway. International Journal of Circumpolar Health  (72): 6s. Hentet 29.10.13 fra

         http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/20278/pdf_1

Immonen, I. (2012). Sykepleie i Finnmark under 2. verdenskrig. Øyfolk. Årbok for lokalhistorie og kultur i Hammerfest.  Hammerfest historielag, Hammerfest. (23):122-135

Nilsen, G. Huemer, J & Eriksen,L.  (2012).Bachelor studies for nurses organised in rural contexts – a tool for improving the health care services in circumpolar region?  International Journal Circumpolar Health 71;17902,8.

Eriksen, L. & Huemer,L. (2012). Fra ringpermer til mobil – produktutvikling for sykepleieprosedyrer i samarbeid mellom utdanning og næringsliv.  I S. Blix, N. Anderssen og T.Størdal (red) helse.digital. Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

Mehus, G. & Bongo,B. (2012). Kunnskapsoppsummering og litteraturgjennomgang av samiske helse           - og omsorgstjenster - med spesiellt fokus på demens, terminalomsorg og kulturens betydning i pleie- og omsorgsutøvelsen. Institutt for helsefag. HiF rapport, Høgskolen i Finnmark. HiF-Rapport  2012:3:55.Oppdrag fra HD.

Mehus, G. (2012). Ungdom, risiko og snøscooterkjøring. En studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring , risikotaking, ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier.

Det helsevitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø, Munin, University of Tromsø. Phd            artikkelsamling: 63.

Mehus, A. G. and G. Mehus (2012). Prosjektrapport med forslag til tiltak for å forbedre merking, standard og infrastruktur i  snøscooterløypenettet, Kvalsund kommune. Kvalsund kommune, Hammerfest Trafikkskole. Oppdragsrapport i forhold  til sikke ferdsel med snøscooter, Kvalsund kommune, HONU/Skaidi 2020: 29 s.

Immonen,I. (2012) Sykepleie i Finnmark under 2. verdenskrig. S. 122-135. I: Øyfolk. Årbok for lokalhistorie og kultur i Hammerfest.

Raatiniemi, J. K. and G. Mehus (2012). Språkvansker skaper stress på jobb. Tidsskriftet sykepleien 100(13): 3.

 2011

Bratland,R.C.  (2011). Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner. Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom  Høgskolen i Finnmark, Undervisningssykehjemmet iKarasjok og fem kommuner i Finnmark. HIF-Rapport :2. Høgskolen i Finnmark.

Immonen, I. (2011). Sykepleie i Finnmark under annen verdenskrig. Ottar (1): 21-27

Mehus, G., et al. (2011). How young people communicate risks of snowmobiling in Northern Norway:a focus group study.International Journal of Circumpolar Health .70(2): 9.

Mehus, G. and N. Henriksen (2011). Ungdom og snøscooterkjøring:kjørevaner,risikovurdering og ulykker. Tidsskrift for Ungdomsforskning. 11(1): 9.

Nilsen, G. (2011) Når naturen lindrer smerter – å leve med langvarige, usynlige smerter. Tidsskriftet OTTAR (284):…

 2010

Isaksen, J.E. (2010): Livet etter hjerneslaget. En tilpasningsprosess? Erfaringer fra 5 slagrammede. (Masteroppgave i rehabilitering), Høgskolen i Bodø.

Isaksen, J.E. (2010): Livet etter hjerneslaget - en tilpasningsprosess? Slagordet. Tidsskrift for Landsforeningen for slagrammede. 20(4): 14-15.

Hågensen,G . (2010) Pasientens sikkerhet – sykepleierens ansvar? – et bidrag for å synliggjøre   ansvarsforhold ved legemiddelhåndtering, Mastergradsoppgave i Helsefag, Universitetet i Tromsø, Det  helsevitenskapelige fakultet 89 s.

Mehus, G., et al. (2010). Snøscooterkjøring og scooterfeelingen. Tidsskrift for ungdomsforskning 10 (2): 17.

 2009

Bratland,R.C.  (2009). Hva mener brukeren om omsorgstjenesten? HiF-rapport:5. Høgskolen i Finnmark

Huemer,J.(2009) Aksjonslæring i sykepleierutdanningen : en bro mellom skole og arbeidsliv?Masteroppgave i voksenpedagogikk. Universitetet i Tromsø.

Soini,U. & Nilsen,G. (2009) Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  5(2):70-77.

Nilsen,G.(2009) Smerte under nordlyset. Avhandling levert for graden philosophiae doctor i helsevitenskap. Universitetet i Tromsø,Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for sykepleie og helsefag.

Nilsen,G. & Elstad,I. (2009) Temporal experiences of persistens pain. Patients`narratives from meetings with health care providers. International Journal of Qualitative Studies n Health and Well-beeing. 

2008

Eriksen, L. og L. Okstad (2008).Deltids BA i sykepleie.  Rapport/FoU arbeid. Hammerfest: Høgskolen

Mehus, A. G.,Mehus,G.& Germeten,S. (2008). Delrapport 1: "Snøscooter og trafikksikkerhet"-litteraturgjennomgang av kunnskap knyttet til snøscooterulykker i Skandinavia,USA og Canada. Delrapport 1 fra  prosjekt "Snøscooter og trafikksikkerhet". HiF-rapport 2008 :4: 43 s. Høgskolen i Finnmark

Nilsen,G. & Elstad,I. (2008) Å sitte på altanen barføttes i snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter.  Nordisk  Tidsskrift for Helseforskning 4(1):50-65.

Immonen, I., Lvova, M. & Anderssen, N. (2008). Project work across borders in the arctic Barents region: Practical challenges for project members. Nurse Education Today. 28(7):841-848

 2007

Eriksen, L. & Huemer,J. (2007). Sykepleieprosedyrer for små mobile skjermer.  Rapport FoU-prosjekt 2006/2007. Hammerfest: Høgskolen i Finnmark, Avdeling for Helsefag.

Immonen, I. (2007). “Hun gjorde minst syv jobber”. Varanger årbok – Liv og Helse. Vadsø: Sør-Varanger historielag, Vadsø historielag, Vardø historielag . s.78-89

 2006

Bratland, R. (2006) En grense for eksperimentering. Tidsskriftet Sykepleien. 94(13):56.

Bongo Andersdatter,B. (2006) En bærer i den samiske kulturen. s. 76- 99.I Knudstad, Unni(Red).SMITTE .Cappelen.

Immonen, I.(2006). Challenges in Planning and Carrying out a Cross-Cultural Project.  Barents Specialists. Pieces from Peripheries and Centres.  Rovaniemi: University of Lapland reports in Education (3):267-276.

Nilsen,G. & Elstad,I. (2006) Arbeid og  verdighet Pasienters fortellinger fra livet med langvarige smerter. Norsk Tidsskrift for helseforskning. 4(2):27-39.

2005

Bratland,R.C.  (2005) Kommunehelsetjenestens organisering og utvikling. Universitetsforlaget.

Guzenko, O., Immonen, I. & Bongo, B (2005). Transkulturelle tilnærmingsmåter til videreutdanning for psykiatriske sykepleiere. Bjulleten’ severnogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta (Bulletin fra Det nordrussiske statlige universitet, Arkhangelsk) (2):65-66. (oversettelse fra russisk ved Marit Bjerkeng)

 2004

Blix,S. (2004). Utdanning og forskning – helsefag. Kronikk i Finnmark Dagblad, september.

Immonen, I.(2004). Education at Finnmark University College for Nursing, Child Care and Social Work. Barents Specialists. Research, Education and Environment on the Barents Region. Rovaniemi: University of Lapland Publications in Education (6):193-197.