No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Forskningsgruppe for barne- og familievern gry.m.haugen@uit.no

Gry Mette Dalseng Haugen • Monica Bjerklund, Nassira Essahli Vik, Gry Mette Dalseng Haugen :
  Introduksjon - familiemangfold
  Universitetsforlaget 2022
 • Kristine Warhuus Smeby, Birgitte Ljunggren, Gry Mette D. Haugen :
  Organisatorisk grensearbeid- utadrettet ledelse fra foreldresamarbeid til foresatteledelse
  Universitetsforlaget 2021
 • Gry Mette Dalseng Haugen, Elin Furuset Lie :
  "Når språket kommer i veien" - om dialogens betydning i foreldresamarbeid med tolk
  Universitetsforlaget 2021
 • Marit Heldal, Trond Løge Hagen, Ingvild Olsen Olaussen, Gry Mette Dalseng Haugen :
  Social Sustainable Education in a Refugee Camp
  Sustainability 2021 DOI
 • Gry Mette Dalseng Haugen :
  Barn og familier i endring. Ulike perspektiver og praksiser
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Gry Mette D. Haugen, Veronika Paulsen :
  Betydning av frivillig arbeid knyttet til inkludering av nylig bosatte barn og deres familier
  Universitetsforlaget 2019 OMTALE
 • Gry Mette D. Haugen :
  Barn som informanter-etiske og metodiske utfordringer
  Universitetsforlaget 2018
 • Kris Kalkmann, Gry Mette D. Haugen, Marko Valenta :
  ‘They need to … ’: Exploring practitioners’ attitudes in relation to newcomer migrant children’s needs in Norwegian day care
  Childhood 24. Jan 2017 ARKIV / DOI
 • Josée Archambault, Gry Mette D. Haugen :
  Belonging and Identification : Challenges and Negotiations in Refugee Children's Everyday life in Norway
  Springer 2017 DOI
 • Marit Heldal, Trond Løge Hagen, Ingvild Olsen Olaussen, Gry Mette D. Haugen :
  Barnehagelæreren i en foranderlig verden - bærekraftige og kultursensitive praksiser
  Fagbokforlaget 2023
 • Berit Berg, Gry Mette D. Haugen, Kurt Idar Løkke Elvegård, Patrick Stefan Kermit :
  Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning
  Universitetsforlaget 2018 FULLTEKST
 • Gry Mette Dalseng Haugen :
  A comparative and critical perspective of children’s curiosity and agency as opportunities for leadership in Norwegian and South Africa ECCE curricula
  2023
 • Gry Mette D. Haugen :
  Familieforståelse i en foranderlig verden
  Fagbokforlaget 2023
 • Gry Mette Dalseng Haugen, Marit Heldal, Ingvild Olsen Olaussen, Trond Løge Hagen :
  Barnehagelæreren i en foranderlig verden - en narrativ tilnærming til bærekraftige og kultursensitive praksiser
  Fagbokforlaget 2023
 • Geir Møller, Tanja Askvik, Signe Vrålstad, Gry Mette D. Haugen, Evelyn Eriksen, Monica Bjerklund :
  Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna. Analyser av SSBs undersøkelse om beste og samvær 2020.
 • Geir Møller, Evelyn Eriksen, Gry Mette D. Haugen, Signe Vrålstad, Tanja Askvik, Monica Bjerklund :
  Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg. Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020.
 • Signe Vrålstad, Geir Møller, Evelyn Eriksen, Gry Mette D. Haugen, Tanja Askvik, Monica Bjerklund :
  Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen. Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020.
 • Tanja Askvik, Evelyn Eriksen, Signe Vrålstad, Monica Bjerklund, Gry Mette D. Haugen, Geir Møller :
  Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger. Analyser av SSBs undersøkelse om bosted og samvær i 2020.
 • Gry Mette D. Haugen, Birgitte Ljunggren, Kristine Warhuus Smeby :
  “Kampen om barna”- styreres konkurranseledelse i møtet med en verden i forandring
  2022
 • Gry Mette D. Haugen, Øystein Iversen, Bente Laforce :
  Barnet i foreldrenes konflikt
  2022 DATA / FULLTEKST
 • Gry Mette D. Haugen :
  Et prosjekt om søvn
  2022 DATA
 • Merete Moe, Kathrine Rønning Tvinnereim, Marit Heldal, Gry Mette D. Haugen :
  Subjectivity constructions in striated and smooth student team spaces
  2022
 • Gry Mette D. Haugen :
  "Når språket kommer i veien" om dialogens betydning i foreldresamarbeid med tolk
  2021
 • Marit Heldal, Merete Moe, Kathrine Rønning Tvinnereim, Gry Mette D. Haugen :
  Students teamwork and meta-communication as experimental learning
  2021
 • Kristine Warhuus Smeby, Gry Mette Dalseng Haugen, Birgitte Ljunggren :
  Exploring the boundaries of parental participation in ECEC-practice
  2021
 • Gry Mette D. Haugen, Tatek Abebe :
  Generagency: barn som omsorgsgivere i et tverrkulturelt perspektiv
  2019
 • Gry Mette D. Haugen :
  Barns familier - ideologi, teori og praksis
  2018
 • Gry Mette D. Haugen, Veronika Paulsen, Joakim Caspersen :
  Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 DOI
 • Gjertrud Stordal, Gry Mette D. Haugen :
  Children as citizens in ECED/ECEC. A comparative study of national policy documents in three countries
  2018
 • Gry Mette D. Haugen, Berit Berg :
  Er det plass for meg? : Evaluering av X-Rays inkluderingsprosjekt
 • Berit Berg, Gry Mette D. Haugen :
  Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger
 • Berit Berg, Gry Mette D. Haugen :
  Evaluation of family homes as a housing and care solution for unaccompinied minor refugees
 • Gry Mette D. Haugen :
  Presentasjon av rapporten "Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier"
  2017
 • Berit Berg, Veronika Paulsen, Turid Midjo, Gry Mette D. Haugen, Marianne Garvik, Jan Tøssebro :
  Myter og realiteter : Innvandreres møter med barnevernet
 • Gry Mette D. Haugen, Veronika Paulsen, Joakim Caspersen :
  Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier
 • Marko Valenta, Gry Mette Dalseng Haugen :
  Day Care as an integrational arena and inclusive environment: Newcomermigrant girls' sociocultural transitions and negotiations of identity, home and belonging
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017
 • Gry Mette D. Haugen :
  Integrering eller inkludering - hva vil det si å være en god nabo?
  2016
 • Gry Mette D. Haugen, Berit Berg :
  Forståelse gjennom dialog : Evaluering av dialoggrupper for nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune
 • Gry Mette D. Haugen, Shemsa Rousso Eve :
  Dialog som metode i foreldreveiledning
  2016
 • Line Melby, Marian Ådnanes, Gry Mette D. Haugen :
  Integrating child welfare and mental health services: 'The Acute Project' - a Norwegian pilot study
  2016
 • Gry Mette D. Haugen :
  Hvordan skape gode og inkluderende oppvekstmiljø?
  2016
 • Marian Ådnanes, Gry Mette D. Haugen, Line Melby :
  Forsøk på felles, tverretatlig akuttjeneste for barnevern og psykisk helsevern. Evaluering av Akuttprosjektet i Kristiansand
  2016 ARKIV
 • Gry Mette D. Haugen, Patrick Stefan Kermit, Sigrid Elise Wik, Johan Arve Hjulstad, Anne Hildrum Holkesvik :
  Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming
 • Gry Mette D. Haugen, Kurt Idar Løkke Elvegård, Berit Berg :
  Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø
 • Gry Mette D. Haugen, Karin Dyrstad, Marian Ådnanes :
  Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen
  SINTEF akademisk forlag 2015 FULLTEKST / ARKIV
 • Patrick Stefan Kermit, Anne Mali Tharaldsteen, Gry Mette D. Haugen, Christian Wendelborg :
  Om rapporten «En av flokken»
  2015
 • Gry Mette D. Haugen :
  Midtveisevaluering av Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Erfaringer fra foreldre og ungdommer.
  2015
 • Gry Mette D. Haugen :
  Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.
  2015
 • Gry Mette D. Haugen :
  Presentasjon av rapporten "En god nabo. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bostatte famlier".
  2015
 • Gry Mette D. Haugen :
  Presentasjon av resultater fra prosjektet "Barns innflytelse på samværsordninger og bosted".
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →