Personkort bilde

Johan Aulstad

Professor Juridihka fakultehta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Aulstad, Johan. Har befolkningen rett til innsyn i statsministerens elektroniske kalender?. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.

 • Aulstad, Johan. Allmennhetens rett til insyn hos selvstendige rettssubjekter. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7.s 3 - 24.

 • Aulstad, Johan. Utfordringer i innsynsfeltet. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8.s 27 - 38.

 • Aulstad, Johan. Utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42. Jussens venner 2010; Volum 45 (5). ISSN 0022-6971.s 323 - 367.

 • Aulstad, Johan Greger. Sametinget og forvaltningsloven. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 41 - 57.

 • Aulstad, Johan Greger. Tilbakelevering av lokale. Tidsskrift for eiendomsrett 2009 (1). ISSN 1504-3495.s 13 - 48.

 • Aulstad, Johan Greger. Ny høyesterettsdom som klarlegger forholdet mellom myndighetsmisbrukslæren og kravet om forholdsmessighet (HR-2008-695-A). Jussens venner 2008; Volum 43 (4). ISSN 0022-6971.s 262 - 273.

 • Aulstad, Johan Greger. Delingsforbudet etter jordloven § 12. Tidsskrift for eiendomsrett 2008; Volum 4 (3). ISSN 1504-3495.s 227 - 264.

 • Aulstad, Johan Greger. Bør en større del av den alminnelige forvaltningsretten lovreguleres?. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37592-5.s 594 - 609.

 • Lie, Markus Hoel; Aulstad, Johan Greger. Rt. 2007 s. 257 - domstolprøvelsen av forvaltningsvedtak. Jussens venner 2007; Volum 42 (4). ISSN 0022-6971.s 221 - 234.

 • Aulstad, Johan Greger. Sameierens faktiske og juridiske rådighet over boenheten og fellesarealene i et eierseksjonssameie. Tidsskrift for eiendomsrett 2007 (3). ISSN 1504-3495.s 259 - 292.

 • Aulstad, Johan Greger. Domstolprøvingen av dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven § 7. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 63 - 83.

 • Aulstad, Johan Greger. Rettspørsmål knyttet til planvedtak og dispensasjonsvedtak i medhold av plan- og bygningsloven der kommunen selv eier grunn eller har andre private interesser i området. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00960-3.s 39 - 57.

 • Aulstad, Johan Greger. Oppsigelse av avtaler inngått etter lov om helsetjenesten i kommunene kapittel 4. Kritisk juss 2006; Volum 32 (4). ISSN 0804-7375.s 345 - 368.

 • Aulstad, Johan Greger. Svar til advokatene Jørn Terje Kristensen og Helge Morten Svarva sine kommentarer i JV, hefte 5-6/2004 - særlig om utbyggingsavtaler. Jussens venner 2005; Volum 40 (4). ISSN 0022-6971.s 259 - 273.

 • Aulstad, Johan Greger. Forholdet mellom domstolene og forvaltningen i norsk rett - Særlig med henblikk på kravet om forholdsmessighet ved forvaltningens skjønnsutøvelse. Förvaltningsrättslig Tidskrift 2005 (4). ISSN 0015-8585.s 381 - 400.

 • Aulstad, Johan Greger. Saksbehandling og omgjøring av avtaler som er enkeltvedtak. Jussens venner 2004 (2). ISSN 0022-6971.s 74 - 129.

 • Aulstad, Johan Greger. Forholdet mellom legalitetsprinsippet og prinsippet om avtalefrihet. Förvaltningsrättslig Tidskrift 2002 (3-4). ISSN 0015-8585.s 228 - 265.

 • Aulstad, Johan. Innsynsrett. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-1143-2.

 • Aulstad, Johan Greger. Kommunale utbyggingsavtaler. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0368-9.

 • Aulstad, Johan Greger. Avtaler om utslipp av klimagasser. 2001 ISBN 82-7833-035-2.

 • Aulstad, Johan. Allmennhetens rett til å få innsyn i forvaltningens interne dokumenter. 2018.

 • Aulstad, Johan. Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningens skjønnsutøvelse. Gjesteforelesning for Forskergruppen for forvaltningsrett Bergen 2010-10-20 - 2010-10-20 2010.

 • Aulstad, Johan. Merinnsyn etter offentleglova § 11. Gjesteforelesning for Forskergruppen for forvaltningsrett i Bergen 2010-10-20 - 2010-10-20 2010.

 • Aulstad, Johan. Merinnsynsbestemmelsen i offentleglova § 11. Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2010-08-19 - 2010-08-21 2010.

 • Aulstad, Johan Greger. Utbyggingsavtaler mellom kommune og utbygger. PROF konferanse om "Udførelse af offentlig opgave via kontrakt" 3.-4. desember 2003 2003-12-03 - 2003-12-04 2004.

 • Aulstad, Johan Greger. Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private rettssubjekter ved offentlig myndighetsutøvelse - Illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og bygningsrettens område. 2004.

 • Aulstad, Johan Greger. Kommunenes adgang til å fastsette forpliktelser for en utbygger. Foredrag for Bygningslovutvalget 2003-03-25 - 2003-03-25 2003.

 • Aulstad, Johan Greger. Kommunale utbyggingsavtaler. Foredrag Juristenes Utdanningssenter 2003-04-09 - 2003-04-09 2003.

 • Aulstad, Johan Greger. Utbyggingsavtalenes juridiske karakter. Foredrag for Bygningslovutvalget 2003-04-04 - 2003-04-04 2003.

 • Aulstad, Johan. Allmennhetens rett til å få innsyn i forvaltningens interne dokumenter. 2018.

 • Aulstad, Johan. Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningens skjønnsutøvelse. Gjesteforelesning for Forskergruppen for forvaltningsrett Bergen 2010-10-20 - 2010-10-20 2010.

 • Aulstad, Johan. Merinnsyn etter offentleglova § 11. Gjesteforelesning for Forskergruppen for forvaltningsrett i Bergen 2010-10-20 - 2010-10-20 2010.

 • Aulstad, Johan. Merinnsynsbestemmelsen i offentleglova § 11. Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2010-08-19 - 2010-08-21 2010.

 • Aulstad, Johan Greger. Utbyggingsavtaler mellom kommune og utbygger. PROF konferanse om "Udførelse af offentlig opgave via kontrakt" 3.-4. desember 2003 2003-12-03 - 2003-12-04 2004.

 • Aulstad, Johan Greger. Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private rettssubjekter ved offentlig myndighetsutøvelse - Illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og bygningsrettens område. 2004.

 • Aulstad, Johan Greger. Kommunenes adgang til å fastsette forpliktelser for en utbygger. Foredrag for Bygningslovutvalget 2003-03-25 - 2003-03-25 2003.

 • Aulstad, Johan Greger. Kommunale utbyggingsavtaler. Foredrag Juristenes Utdanningssenter 2003-04-09 - 2003-04-09 2003.

 • Aulstad, Johan Greger. Utbyggingsavtalenes juridiske karakter. Foredrag for Bygningslovutvalget 2003-04-04 - 2003-04-04 2003.

 • [Loading...]

  Member of research group