YngveEngkvist.jpg
YngveEngkvist.jpg
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. yngve.engkvist@uit.no 78450133 TROM ALTA 1013

Yngve Engkvist