Samfunnsøkonomi - master

Duration: 2 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Samfunnsøkonomi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Hvordan brukes ressurser i samfunnet, og hvordan bør de brukes? Dette er de viktige problemstillingene innen samfunnsøkonomi. Mastergraden i samfunnsøkonomi gir en dypere forståelse av teoretiske og anvendt økonomisk analyse, metode og vitenskapelig forskning. Studentene vil ha mulighet til å arbeide selvstendig gjennom egenstudier og oppgaver.

Questions about the study
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Heidi M Hemmingsen

Rådgiver

 • Telephone: +4777645236
 • Campus: Tromsø

Programmet består av avanserte kurs i mikroøkonomi, som også inkluderer bruk av lineær algebra og statisk optimering. Makroøkonomi inkluderer analyse av åpen økonomi og økonomisk vekst. Programmet tilbyr et kurs i økonometri - Advanced Quantitative Methods for Economics. Det er også spesialiseringskurs i Resource Economics and Applied Microeconomics. Disse kursene er obligatoriske.

I høstsemesteret vil studentene ta SOK-3073, som gir kompetanse på å formulere relevante forskningsspørsmål og utforme prosjekter for samfunnsøkonomisk analyse. I tillegg er det kurs i Advanced Finance og Empirical Market Analysis. Masteroppgaven er på 30 studiepoeng, og gjøres i løpet av siste semester.

Mastergraden i samfunnsøkonomi gir en dypere forståelse av teoretisk og anvendt økonomisk analyse, metode og empirisk forskning. Programmet gir også et fundament for selvstendig vitenskapelig arbeid. Masterkandidaten forventer å ha avansert og inngående kjennskap til økonomisk metode, teori, begreper og relevante vitenskapelige tilnærminger. Ferdige kandidater forventes å ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

 • inngående og bred kunnskap om økonomisk teori, og solide ferdigheter innen matematikk og økonometriske metoder i henhold til nasjonale og internasjonale standarder innen samfunnsøkonomi.
 • bør ha tilegnet seg inngående kunnskap på et høyt nivå innen anvendt og teoretisk samfunnsøkonomi

Ferdigheter:

 • finne og evaluere relevante kilder på en kritisk måte, og skal også kunne gjøre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter.
 • presentere informasjon og idéer på en forståelig måte både til forskere og det alminnelige publikum.
 • formulere relevante forskningsspørsmål på en uavhengig måte, og analysere store mengder informasjon ved å benytte økonomiske modeller og kvantitative metoder i henhold til vitenskapelige og etiske standarder
 • delta i og lede prosjekter og bidra til forskningsaktiviteter
 • Utføre både analytiske og administrative oppgaver, og kunne påta seg ansvar for oppgaver i kunnskapsintensive virksomheter, både innen det private næringsliv, organisasjoner og innen det offentlige.

Generell kompetanse:

 • tilegnet seg dyptgående og spesialisert disiplinær kompetanse
 • har tilstrekkelig faglig fundament til å delta i forskningsprosjekt og til å kunne starte på et phd.-studie.
 • kunne analysere økonomiske tema som krever ferdigheter på høyt nivå
 • anvende kunnskapen og ferdighetene innen samfunnsøkonomis teori og metoder på nye områder for å kunne utføre avanserte oppgaver og prosjekter.

En mastergrad i samfunnsøkonomi kvalifiserer kandidater for stillinger ved forskningsinstitusjoner, offentlig administrasjon, organisasjoner og private virksomheter. Samfunnsøkonomer arbeider på mange felt, innen administrasjon, finans, utviklingsstudier og effekten av økonomiske tiltak. Det finnes også yrkesmuligheter innen media og undervisning.

Det generelle opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende utdanning av minst tre års varighet. I tillegg kreves det en fordypning på minimum 80 studiepoengs omfang i samfunnsøkonomiske emner eller en integrert utdanning av minst 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet til masterprogrammet.

Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette.

Studiet er adgangsregulert. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak. Studiestart høst, søknadsfrist 15.april.

Karakterkrav

De kvalifiserte søkerne rangeres på bakgrunn av alle karakterene som inngår i bachelorgraden. For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en svak C (2,5) eller bedre.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og mappevurdering. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.

Mulighet for kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser

Norsk

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra. I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.For masterprogrammet i samfunnsøkonomi åpnes det opp for utenlandsopphold primært i andre semester.

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.