Studieretning:

Samisk

Tilhører studiet:
Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Samisk

Tilhører studiet:
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Samiske språkstudier på masternivå gir deg dypere kunnskaper om samiske dialekter og om samisk språkhistorie. Visste du for eksempel at man kan avlede visse samiske ordstammer seks tusen år tilbake i tid? Hvor stor er egentlig forskjellen mellom nord-, lule- og sørsamisk? Hvordan snakker man samisk på Kolahalvøya? Det er spørsmål som behandles i dette studiet. En viktig del av masterstudiet er også hvordan setninger i språket er bygd opp. Finnes det regler for hvordan man snakker korrekt?

Questions about the study
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)


OBS! Vi gjør oppmerksom på at det til tross for korona-situasjonen ikke er noen endringer i søknadsfristene for opptaket for høsten 2020.

Samisk er en av studieretningene som inngår i
mastergradsprogrammet i språk. Studiet består av totalt 120 studiepoeng, og har følgende sammensetning:

 • 30 studiepoeng SAM-3000-emner
 • 30 studiepoeng valgfrie emner
 • 60 stp mastergradsoppgave (SAM-3900)

Hvilke SAM-3000-emner som blir tilbudt hvert semester vil framgå av emnekatologen for semesteret. De fagspesifikke emnene er: SAM-3010 Samisk språkvitenskap - teori og metode, SAM-3011 Samisk dialektologi og språkhistorie og SAM-3012 Samisk språkvitenskap: Fordypning i samisk syntaks.

De inntil 30 stp som er valgfrie, kan være litterære eller språklige emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom du ønsker å ta emner på lavere nivå, må dette søkes særskilt om. Din veileder, eventuelt faggruppa, må anbefale søknaden, som videre må godkjennes av programstyret for humanistiske fag.

I tillegg er det i hvert semester mulig å ta et spesialemne i samisk språkvitenskap: SAM-3090 Spesialemne i samisk språkvitenskap. Det kan inngå som et 3000-emne i samisk språkvitenskap eller som et av de valgfrie emnene. Kontakt studieveileder for mer informasjon.

Mastergradsoppgaven er en kortere, vitenskapelig avhandling på 60 studiepoeng (70-100 sider). Det anbefales å starte arbeidet med mastergradsoppgaven så tidlig som mulig i studiet. Tema for oppgaven velges i samråd med en vitenskapelig ansatt/veileder. Det er mulig å levere masteroppgaven både i høst- og vårsemesteret. Frist for innlevering er 1. november og 15. mai. For nærmere informasjon om mastergradsoppgaven, se emnebeskrivelsen (SAM-3900 Mastergradsoppgave i samisk språk).

 

 

Etter fullført mastergrad i språk har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • oppnådd en faglig spesialisering i samisk språkvitenskap og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • skaffet seg dypere kunnskaper i samisk språkvitenskap gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • utviklet en kritisk forståelse for hvordan språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • orientere seg i språkvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • produsere akademisk tekster og analytisk behandle og fortolke et språkvitenskapelig materiale eller en språkvitenskapelig problemstilling
 • formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på det språket som definerer studieretningsfaget


Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor samisk språkvitenskap som kvalifiserer for videre språkvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper
 • bruke sin erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven

Studiet kvalifiserer for jobber som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper, for eksempel oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir det lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet. Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke opptak til ph.d-utdanning, og gir dermed muligheter for en videre forskerkarriere.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester (høst)
Emne i samisk språkvitenskap
Valgemne
2.semester (vår)
Emne i samisk språkvitenskap
Valgemne
3.semester (høst)
Emne i samisk språkvitenskap
Valgemne
4.semester (vår)

For å bli tatt opp til master i samisk språk må du ha bachelorgrad fra Bachelorgradsprogram i språk og litteratur eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i samisk som morsmål. Av de 80 stp. må 60 stp. være på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningsemnene i samisk. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

 Nordsamisk.

 Det er mulig å søke opptak til ph.d.-studier.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Institute Country
University of Freiburg Tyskland
Karlsruhe Institute of Technology Tyskland
University of Hamburg Tyskland
University of Stuttgart Tyskland
University of Milan Italia
Örebro University Sverige
Adam Mickiewicz University in Poznan Polen
University of Navarra Spania
'Pázmány Péter' Catholic University Ungarn
University of Santiago de Compostela Spania
Eberhard-Karls University Tübingen Tyskland
University of Copenhagen Danmark
Aarhus University Danmark
Aalborg University Danmark
University of Ljubljana Slovenia
University of La Réunion Reunion
University Pompeu Fabra, Barcelona Spania
Latvian Academy of Culture Latvia
University of Huelva Spania
University of Bonn Tyskland
Tampere University Finland
University of Eastern Finland Finland
National Research University ”Higher School of Economics Russland
Stockholm University Sverige
University of Iceland Island
University of Nova Gorica Slovenia
University of Nantes Frankrike
Autonomous University of Barcelona Spania
Karl Franzens University of Graz Østerrike
Åbo Akademi University Finland
Johannes Gutenberg University of Mainz Tyskland
University of Vaasa Finland
University of Rzeszow Polen
University of Latvia Latvia
Humboldt University Berlin Tyskland
Roskilde University Danmark
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Polen
University of Southern Denmark Danmark
Masaryk University, Brno Tsjekkia
University of Greenland Grønland
Ludwig-Maximilians-University of Munich Tyskland
University of the Faroe Islands Færøyene
University of Almería Spania
Westphalian Wilhelms University Münster Tyskland
University of Cologne Tyskland
University of Education of Freiburg Tyskland
Technical University of Liberec Tsjekkia
University College of Mälardalen Sverige
Tallinn University Estland