Disputas Master i historie Håkon Hermanstrand, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Håkon Hermanstrand disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen "Eie eller leie, valg eller tvang? Samiske bygsler i Vaapste og Raane 1690 – 1800: Samisk handlingsrom i kongemaktenes grenseland"

 

Publikum som ønsker å følge disputasen digitalt: Lenke

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/07a7382f38db41d1bd17580f5c4f447021

Lenke i Munin til denne avhandling. 

 

Populærvitenskapelig sammendrag:

Avhandlinga tar for seg samiske «Böxel-land» i Vaapste og Raane 1690 – 1800. I lappekodisillen brukes begrepet «Böxel-land» som en norsk parallell til de svenske «Skatte-Land». «Böxel», eller bygsel, er et norsk system for leie av jordbruksland, og avhandlinga undersøker hvordan de samiske bygslene kan forstås i og utafor en samisk kontekst. Et vesentlig spørsmål er om de samiske bygslene virkelig var landleie slik som begrepet forstås innafor norsk agrarhistorie. Ved å bruke ulike kilder og metoder, og ved å forsøke å fortolke data ut fra et samisk aktørperspektiv, bygges det opp en argumentasjon for at bygslene ikke kan forstås på samme måte som agrare bygsler. De samiske bygslene var frivillige bekreftelser på bestående samiske rettigheter, sjøl om dette ikke var synet til myndigheter eller nordmenn. Bygselbegrepets formelle rammer skulle allikevel komme til å begrense samiske rettigheter på sikt. Ved å vise hvordan land vekselvis kunne være bygsel- og skatteland over tid, argumenteres det også for at bygsel- og skatteland var to sider av samme sak; uttrykk for underliggende tradisjonelle samiske rettigheter.

 

Dotkemetjaalege tsiehkiem saemien «Böxel-land» Vaapstesne jïh Raanesne 1690 – 1800 goerehte. Lappekodisillesne «Böxel-land» nöörjen parallelline åtnasåvva dïsse mij gohtjesåvva «Skaehtielaante» Sveerjesne. «Böxel» jallh «bygsel» lea nöörjen vuekie laantem jåartabårran leejjedh, jïh dotkemetjaalege goerehte guktie maahta dejtie saemien laanteleejjemidie saemien kontekstesne jïh saemien konteksten ålkolen guarkedh. Vihkeles gyhtjelasse lea mejtie saemien «bygsel» rïektesisnie lij laanteleejjeme seammalaakan goh baakoetjïertem nöörjen båantahistovrijen sisnjelen guarkoe. Viehkine ovmessie gaaltijh jïh vuekieh nuhtjedh, jïh viehkine pryövedh bïevnesh toelhkestidh saemien aktöören vuajnoen mietie, argumentasjovne tseegkesåvva ihke ij gåaredh «bygsel» seammalaakan guarkedh goh båantan laanteleejjemh. Saemien «bygsel» lij jïjtjevyljehke nænnoestimmieh tjåadtjoen saemien reaktide, jalhts daate ij lij åejvieladtji jallh daaroej vuajnoen mietie. Bygsel-baakoetjïerten byjjes mierieh edtjin læjhkan saemien reaktah gaertjiedidh tïjjen åvtese. Viehkine vuesiehtidh guktie laante meehti låtnoehtidh bygsel- jïh skaehtielaantine årrodh guhkiebasse, dotkemetjaalege aaj argumeentem buakta bygsel- jïh skaehtielaante lij göökte bielieh seamma aamhtesistie; dïhte våaromem aerpievuekien saemien reaktide buerkiesti.

Prøveforelesning Fredag 18. juni kl. 10.15 - 11.00

 

Bedømmelseskomité:

forsker fil.dr. Isabelle Brännlund, Umeå Universitet (førsteopponent)

professor dr.philos. Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo (andreopponent)

professor emeritus dr.philos. Lars Ivar Hansen, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen)

 

Disputasleder:

Instituttleder John McNicol, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), UiT Norges arktiske universitet 

De som ønsker å opponere ex. auditorio kan sende e-post til leder av disputas: john.mcnicol@uit.no innen kl. 13.00 disputasdagen.

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 40 personer er tilstede i auditoriet under disputasen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slipper inn i lokalet.

Det er en pause fra 14.00-14.15

 

 

When: 18. June 2021 kl. 12.15–15.30
Where: SVHUM B-1005 / digitalt
Location / Campus: Digitalt, Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte
Contact: Inga Bårdsen Tøllefsen
Phone: 77646976
E-boastta: inga.bardsen.tollefsen@uit.no

Registration
Deadline: 18.06.2021
Participants: 15 av 40 (max)
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar