Gradvis åpning for fysisk undervisning / Gradual re-opening and face-to-face instruction opportunities

(Please scroll down for English version)

Flere studentgrupper ved UiT vil etter 1. februar få tilbud om fysisk undervisning minst én gang i uken. Undervisningen vil foregå i mindre grupper og i tråd med gjeldende smittevernregler. Beslutningen er i samsvar med regjeringens anbefalinger og råd fra lokale smittevernmyndigheter.  

Ordningen vil bli innført gradvis, og studenter vil få beskjed fra sitt studieprogram om tidspunkt for oppmøte. 

Store deler av undervisningen vil fortsatt være digital. 

Vi anbefaler at studenter som har oppholdt seg i det sentrale østlandsområdet de ti siste dagene tester seg på dag 1 og dag 5 etter at de har kommet til studiestedet. Vi anbefaler også disse studentene å redusere sin kontakt med andre de ti første dagene. 

Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom på symptomer på covid-19. Er du usikker på om du bør teste deg kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk» fra Helsenorge. Her finner du informasjon fra kommunehelsetjenesten ved UiT sine studiesteder.

Våre studiesteder betraktes per nå som «kommuner med lav smitte». Av erfaring vet vi at smittenivået kan endres raskt både lokalt og nasjonalt, og de etablerte tiltakene vil derfor gjelde inntil videre. Følg med på hjemmesiden til din oppholdskommune for lokale råd, anbefalinger og kontaktinfo for testing. For mer informasjon om tiltak ved UiT, se uit.no/korona. 

Kontakt ditt studieprogram om du har spørsmål.

Med vennlig hilsen
Anne Husebekk, rektor 
Jørgen Fossland, universitetsdirektør 

 

In english: 

After 1 February, several selected student groups at UiT will be offered face-to-face instruction opportunities at least once a week. The in-person course delivery will take place in small groups and in line with current infection control rules. The decision is in accordance with the Government's recommendations and advice from local infection control authorities.

The scheme will be introduced gradually, and students will be notified about their schedule through their study program.

The majority of the course delivery will continue to be digital.

We encourage that students who have stayed in the central eastern region of Norway (Oslo area) for the last ten days get tested on day 1 and day 5 after arrival on campus. We also recommend these students to reduce their social contact with others the first ten days.

We encourage everyone to pay extra attention to potential covid-19 symptoms. If you are unsure of whether you should get tested or not, you may go through the "Corona-check" on Helsenorge’s website. You may find information from the municipal health service at UiT's campuses here.

Our campuses are currently considered to be «municipalities with low infection». We know from experience that the level of infection can change quickly both locally and nationally, and the established measures will therefore apply until further notice. Follow the website of your municipality of residence for local advice, recommendations and contact information for testing. For more information about measures at UiT, see en.uit.no/corona.

Contact your study program if you have any further questions.

Sincerely,
Anne Husebekk, Rector
Jørgen Fossland, University Director

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Lars Nordmo
Opprettet: 27.01.21 19:56
Sist oppdatert: 27.01.21 20:17