Utlysning av sommerstipend til forskningsinteresserte studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet – Søknadsfrist 19. mars 2021

Utlysning av sommerstipend for forskningsinteresserte studenter

See below for the English version. 

Det lyses ut sommerstipend til bachelor, master- og profesjonsstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet. 

Formålet med stipendene er å stimulere studentenes forskningsinteresse. Interesserte studenter anbefales å forhøre seg hos vitenskapelige ansatte om mulige forskningsprosjekter og om muligheter for faglig veiledning. 

Studenter som fullfører graden vårsemesteret 2021 kan ikke søke sommerstipend. 

Hvert sommerstipend er av 6 ukers varighet og er på kr 33 000 NOK.  Beløpet er skattefritt.

En andel av stipendene er finansiert av Norsk medisinstudentforening (NMF), og disse er øremerket medlemmer av foreningen.

Studenter kan i løpet av studiet motta inntil to sommerstipend fra fakultetet. Søknadene vil bli vurdert ut fra prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. Ivaretagelse av den faglige bredden i fakultetets forskningsmiljøer vil også bli tatt hensyn til i vurderingen.

Kriterier for tildeling

 • Normal studieprogresjon inntil søknadsfrist
 • Prosjektet skal være knyttet til forskningsaktiviteten ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Den faglige veilederen må være ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet, og i søknaden må det ligge ved en bekreftelse på at vedkommende er tilgjengelig under stipendperioden
 • Det må være realistisk at forskningsarbeidet skal kunne gjennomføres i løpet av 6 uker. Dersom prosjektet krever forskningsetisk godkjenning må det legges ved søknaden
 • Prosjekter skal ikke være en del av ph.d-arbeid, hovedoppgave/master – eller bacheloroppgave eller andre lignende obligatoriske programfestede arbeidskrav
 • Prosjektet må ikke gjennomføres etter at hovedoppgave, master- eller bacheloroppgave er levert

Søknaden skal inneholde:

 • Inntil 1 side prosjektbeskrivelse
 • Arbeidsplan for perioden (inntil 1 side)
 • Anbefalingsbrev fra veileder samt at vedkommende bekrefter tilgjengelighet i prosjektperioden
 • Forskningsetisk godkjenning derom det er nødvendig
 • Hvis aktuelt: Bekreftelse på at man søker på samme prosjekt som ved tidligere tildeling og en rapport som viser progresjon i prosjektet (inntil 1 side)

 

Søknadsskjema finner du ved å gå til: https://nettskjema.no/a/156249

Søknadsfristen er 19. mars 2021

Eventuelle spørsmål kan rette til:

Heidi J.Solberg

Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Det helsevitenskapelige universitet

E-post: heidi.j.solberg@uit.no

Announcement of summer scholarship

We are announcing summer scholarships for bachelor, master and professional students at the Faculty of Health Sciences.

The purpose of the scholarships is to stimulate the students' research interest. Interested students are advised to consult with academic staff about possible research projects and about opportunities for academic guidance.

Students who complete the degree in the spring semester 2021 cannot apply for a summer scholarship.

Each scholarship is of 6 weeks work and amounts to 33 000 NOK.

A proportion of the scholarships are funded by the Norsk medisinstudentforening (NMF), and these are earmarked for members of the association.

During the study, students can receive up to two summer scholarships from the faculty. The applications will be assessed on the basis of the project's quality and feasibility. Taking into account the academic breadth of the faculty's research environments will also be taken into account in the assessment.

Criteria:

 • Normal study progression until the application deadline
 • The project must be linked to the research activity at the Faculty of Health Sciences at the University of Tromsø
 • The supervisor must be employed at the Faculty of Health Sciences, and the application must be accompanied by a confirmation that the supervisor is available during the scholarship period.
 • It must be realistic that the research work can be completed within 6 weeks. If the project requires research ethics approval, it must be attached to the application
 • Projects must not be part of a PhD thesis, master's thesis / bachelor's thesis or other similar mandatory work requirements
 • The project must not be completed after the master's or bachelor's thesis has been submitted

 

The application must contain:

 • 1 page project description
 • Work plan for the period (up to 1 page)
 • Letter of recommendation from the supervisor and a confirmation that he/she in availability during the project period
 • If necessary; research ethics approval
 • If applicable: Confirmation that you are applying for the same project as in the previous award and a report showing progression in the project (up to 1 page)

 

You can find the application form here: https://nettskjema.no/a/156249

 

The application deadline is March 19, 2021

If you have any questions, please contact: 

Heidi J.Solberg

Research, Education and Communication Section

Faculty of Health Sciences

E-mail: heidi.j.solberg@uit.no

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 21.01.21 10:06
Sist oppdatert: 04.02.21 16:28