Melding til studenter og ansatte ved campus Tromsø vedrørende den pågående streiken / Important message to students and staff at the Tromsø campus regarding the ongoing strike

//NORSK//


UiT sin virksomhet ved campus i Tromsø er berørt av streiken som har oppstått etter at det ble brudd i forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). 

Steiken vil få følgende konsekvenser for vår virksomhet i Tromsø:

  • Alle heiser vil fra om med torsdag 17. september være stengt og forbli stengt så lenge streiken varer.  UiT jobber med å etablere en ledsagertjeneste som vil gjøre det mulig for studenter og ansatte med bevegelseshemning å benytte heisene også under streiken. Tjenesten vil være operativ fra og med mandag 21. september. Bevegelseshemmede som blir forhindret fra å bruke heis fram til da bes ta kontakt med sin enhet for å avklare mulighet for tilrettelegging.
  • Alle arrangement på campus i Tromsø i helgene og etter klokken 16 på hverdager avlyses under streiken.

Undervisning og aktiviteter på dagtid fortsetter som planlagt og ingen bygg vil bli stengt som følge av streiken. Universitetsbiblioteket vil ha normal åpningstid.


Med vennlig hilsen

Anne Husebekk                         Jørgen Fossland
Rektor                                         Universitetsdirektør

//ENGLISH//

Important message to students and staff at the Tromsø campus

UiT's activities at the campus in Tromsø are affected by the strike that has been put into place after a break in the negotiations between NHO Service and Trade, Parat and the Norwegian Workers' Union (NAF).

The strike will have the following consequences for our operations in Tromsø:

  • All elevators will be closed from Thursday 17 September and remain closed for the duration of the strike. UiT is working to establish a companion service that will make it possible for students and staff with reduced mobility to use the elevators during the strike as well. The service will be operational starting Monday 21 September. People with reduced mobility who are prevented from using the elevator until then are asked to contact their unit to clarify the possibility of facilitation.
  • All events on campus in Tromsø on weekends and after 4 pm on weekdays are cancelled during the strike.

Course and daytime activities continue as planned and no buildings will be closed as a result of the strike. The University Library will have normal opening hours.

Sincerely,

Anne Husebekk                       Jørgen Fossland
Rector                                       University director

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 17.09.20 09:44