Bruk av campus/Use of campus

//NORSK//

Bruk av campus

Vi håper du har hatt en hyggelig og god start på ditt studium ved UiT Norges arktiske universitet.

Vi vet at både faglige og sosiale nettverk er viktig i en studiehverdag med digitale forelesninger og færre fysiske samlinger.

Vi har erfart at de etablerte smittevernrutinene i all hovedsak har fungert godt både under semesterstart, ved aktiviteter i regi av fadderukene og ved faglige samlinger på campusene. Dette kombinert med lav smittespredning i landsdelen gjør at vi gjenåpner våre campuser for deg som student.

Vi vil derfor oppfordre deg til å benytte universitetets lokaler og fasiliteter i større grad til faglig aktivitet og til å møte medstudenter.

Om du er student i Narvik, vil det fortsatt være en del begrensinger når det gjelder bruk av campus som følge av pågående byggearbeid. Ta kontakt med ditt studieprogram for mer informasjon om status og fremdrift. Studenter ved UiT i Bodø må følge de lokale campusreglene som gjelder ved Nord universitet. Studenter i Kunnskapsparken i Mo i Rana bes også følge lokale campusregler.

Fadderstyrene ved våre campuser har fått økonomisk støtte fra Samfunnsløftet i Sparebanken, og det planlegges nye arrangement i regi av fadderukene utover studieåret. Følg med på annonsering fra fadderordningen ved din campus.

Vi er glade for at vi ikke har hatt noen smitteutbrudd ved våre campuser. Alle ved UiT må gjøre sitt for at campusene forblir smittefrie. Fortsett å overholde gjeldende smittevernregler, og følg med på uit.no/korona for oppdatert informasjon.

Om du har spørsmål eller noe er uklart bes du kontakte ditt studieprogram.

Vi ønsker deg lykke til med studiene og er glade for at akkurat du valgte UiT!

 

Med vennlig hilsen

Anne Husebekk                        Jørgen Fossland
Rektor                                        Universitetsdirektør

 

//ENGLISH//

Use of campus

We hope that you have enjoyed the beginning of your studies here at UiT The Arctic University of Norway.

We know that both academic and social networks are important when studies consist of digital lectures and fewer physical gatherings.

Our experience so far is that the established infection control routines seem to have functioned well – both during the start of the semester, during activities organised by the buddy weeks, and during academic gatherings on campus. This, combined with the low degree of infection in the region, leads us to a reopening of our campuses for students.

We would therefore like to encourage you to use the facilities on campus more, both for academic activities and to meet fellow students.

If you are a student in Narvik, there will still be some limitations on campus presence, due to the ongoing construction work. Contact your study program for more information about status and progress. Students at UiT in Bodø will need to follow local rules that are in effect at Nord University. Students at Kunnskapsparken in Mo i Rana are also asked to follow local campus rules.

The buddy week boards at our campuses have received financial support from Samfunnsløftet in Sparebanken (only in Norwegian), and are planning new events throughout the study year. Keep an eye on announcements from the buddy groups at your campus.

We are relieved that we have not had any infection outbreaks on our campuses to this date. Everyone at UiT needs to do their part to ensure that the campuses remain free of infection. Keep following the infection control rules in effect, and check in on https://en.uit.no/corona for up to date information.

If you have any questions, or if anything remains unclear, we ask that you contact your study program.

Wishing you the best of luck with your studies. We are happy that you chose UiT!

 

Sincerely,

Anne Husebekk                        Jørgen Fossland
Rector                                        University director

 

 

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig:
Opprettet: 04.09.20 13:48