Mitt arbeidsforhold (for ansatte)

På UiTs campuser er hovedregelen at ansatte skal møte på arbeidsplassen. Hvis du skal jobbe hjemmefra, skal det avtales med nærmeste leder. 

Viktig! Informasjon som er klassifisert som rødt/fortrolig eller svart/strengt fortrolig skal ikke under noen omstendighet behandles på privat pc eller andre privateide enheter (som mobiltelefon, nettbrett mv). Har du behov for å behandle slik informasjon mens du har hjemmekontor, må du gjøre det på UiT-eid utstyr. Les mer om å ivareta sikkerhet og personvern mens du jobber hjemmefra.

Opplæring

Webinar på norsk

Webinar på engelsk

Nettbaserte ressurser

Tilgang til filer, tjenester og systemer

Filer som er lagret i Office 365/OneDrive/SharePoint/Teams kan du få tak i via nettleser. Du trenger ikke VPN.

Bibliotekstjenester benytter Oria for tilgang. Se mer her om hvordan du får tilgang.

Administrative tjenester (PAGA, UBWOn, Ephorte) kan nås via standard VPN-tilkobling. WebVPN vil virke uten at man må installere en klient for VPN på sin egen maskin og er godt egnet for enkel bruk av systemene som for eksempel fraværsmeldinger, timeregistrering og reiseregninger (kanskje ikke så relevant akkurat nå). Det kommer opp en advarsel om manglende plugin, men den kan ignoreres.

Har du filer lagret på en filtjener (Homer/H eller fellesdisk) vil du måtte koble opp med VPN for å få tak i filene dine. Der det er mulig, overfør filene til OneDrive. Se opptaket fra webinaret Office 365 og hjemmekontor. Du kan også hente enkeltfiler fra WebVPN beskrevet ovenfor.

Har du filer lagret lokalt (C:/) på din UiT datamaskin vil du ikke kunne få tak i dem hjemmefra. Overfør filene til OneDrive. Se opptaket fra webinaret Office 365 og hjemmekontor.

Stipendiater og postdoktorer

Felles retningslinjer for universitetene i BOTT-samarbeidet. Teksten omtaler stipendiater, men gjelder tilsvarende for postdoktorer.

Koronapandemien skaper store utfordringer for ordinær drift og fremdrift i universitets- og høyskolesektoren. Mange stipendiater vil kunne oppleve forsinkelser fordi datainnsamling forsinkes eller stopper opp og tilgang til laboratorier og verksteder begrenses. Dette kan igjen innebære at det vil være utfordrende å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid innenfor ansettelsesperioden.

Hensikten med dette notatet er å nedfelle retningslinjer for hvordan forsinket fremdrift for stipendiater skal håndteres og vurderes, dersom forsinkelsen skyldes Korona-relaterte årsaker. Dette med den hensikt å sikre at man ved BOTT-universitetene har en noenlunde lik praksis.

Rettslig grunnlag
Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat har i hovedsak fire bestemmelser som hjemler forlengelse for stipendiater:

  • 2-3 (1). Rettighetspermisjoner
  • 2-3 (2). Omsorg for barn/nær familie
  • 2-3 (3). Permisjon for å gå inn i kortvarige forsker- og undervisningsstillinger
  • 2-3 (6). Forlengelse for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen

I vurderingene av forlengelser som følge av Koronapandemien kan hjemlene for forlengelse kombineres. Når det gjelder Koronarelatert fravær, vil en forlengelse som utgangspunkt måtte hjemles i § 2-3 (6). Dette er en bestemmelse som i stor grad skal anvendes etter bruk av saklig skjønnsutøvelse. For å sikre en viss grad av likeverdig behandling av stipendiater, er det nedenfor nedfelt noen retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.

Retningslinjer for forlengelse med bakgrunn i Korona-relaterte årsaker
Ordinært fravær, slik som foreldrepermisjon, sykefravær etc., reguleres etter ordinære regler og prosesser, og holdes derfor utenfor i det videre.

Hovedprinsippet er at forlengelse av ansettelse gis etter individuell vurdering og at beslutning om forlengelse tas av det enkelte universitets vedtatte beslutningsorgan.

Ved vurdering av forlengelser som følge av Koronapandemien skal prinsippet om like rammebetingelser legges til grunn. Dette innebærer likeverdig behandling av den enkelte, men ikke likebehandling. For å sikre lik vurderingsplattform i den enkelte sak, skal det legges til grunn at forsinkelser som klart kan knyttes til pandemien skal gi forlengelse og ikke skal forrykke prinsippet om like rammebetingelser. Dette innebærer ikke standardiserte regler for forlengelser, men individuelle og lokale vurderinger bygd på et felles overordnede prinsipp om at reelle forsinkelser knyttet til pandemien erstattes.

Nedenfor følger retningslinjer for hvordan forlengelse vil bli vurdert ved Koronarelatert forsinkelse.

  1. Stipendiater som blir beordret til tjeneste i helsesektoren/avgivelse til kritisk samfunnsfunksjon vil bli gitt forlengelse tilsvarende lengden på beordringen.
  2. Stipendiater som blir omdisponert til undervisning/digitalisering av undervisning vil bli gitt forlengelse tilsvarende omfanget av omdisponeringen. Fortrinnsvis bør likevel dette bakes inn som en del av pliktarbeidsdelen. Dersom dette gjøres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
  3. For stipendiater hvor det foreligger særlige forhold knyttet til Koronapandemien som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen kan det gis forlengelse. Slike forhold kan være stengt campus, vanskeligheter med datainnsamling, pass av barn og karantenereglene (uten å ha symptomer). Det skal av arbeidsgiver i så stor utstrekning som mulig legges til rette for at doktorgradsarbeidet kan utføres fra hjemmekontor. Dette gjelder både faglig og HMS-relatert tilrettelegging. Hvis hjemmekontor kan gjennomføres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
  4. For stipendiater som på grunn av pass av barn eller som på grunn av sykdom må benytte omsorgsdager, egenmelding eller sykmelding, gis det forlengelse tilsvarende fraværets omfang. Hvis det ikke tas ut omsorgsdager eller kvoten allerede er oppbrukt vurderes ev. forlengelse individuelt mot slutten av stipendiatperioden.
  5. Forskriftens bestemmelse om at fravær må ha en sammenhengende varighet på to uker for å gi grunnlag for forlengelse, fravikes så lenge Korona-situasjonen vedvarer. Dette innebærer at fravær av kortere varighet, herunder enkeltdager, vil gi grunnlag for forlengelse.

Stipendiater som opplever å ha fått koronarelaterte forsinkelser kan ta kontakt med veileder eller instituttleder for dialog om dette.

UiT har utarbeidet et søknadsskjema som stipendiaten fyller ut og sender på e-post til hovedveileder for anbefaling. Hovedveileder videresender deretter søknaden til instituttleder som godkjenner, før oversendelse til fakultetet for behandling hos Tilsettingsutvalget. Det vil bli prioritert å behandle de som har sluttdato i 2020 først, men alle som sender inn søknad vil få den behandlet så raskt som mulig.

For deg som har barn og må være hjemme som følge av koronasituasjonen skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 479. Har du selv koronarelatert fravær skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 129. Det du registrerer her, skal benyttes som grunnlag for søknaden.»

Bistand til litteratur
For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med din fagansvarlige på UB.

Utenlandske ansatte og gjester ved UiT

Ansatte ved UiT som ikke har norsk statsborgerskap, eller som har et forsknings- eller gjesteopphold ved UiT bør høre på råd som gis i hjemlandet. 

Man kan oppholde seg i Norge så lenge man har lovlig opphold og avklart helseforsikring. En eventuell hjemreise må avklares med den som er personalansvarlig på enheten.

Dersom ansettelsen/stipendperioden nærmer seg slutten og oppholdstillatelsen kan løpe ut, er det viktig å følge nøye med på både forlengelse av oppholdstillatelsen til Norge og på muligheter for hjemreise. Se informasjon fra UDI her. Dersom man ikke er ansatt ved UiT og får ekstra utgifter fordi man må reise hjem tidligere enn planlagt, anbefaler vi å ta kontakt med hjemmeinstitusjonen og med forsikringsselskapet.

De som ansettes ved UiT er medlem i norsk folketrygd fra første dag. Alle som skal oppholde seg i Norge i mer enn tolv måneder er pliktige medlemmer i norsk folketrygd, uansett om en er ansatt eller ikke. For kortere opphold (3–12 måneder) kan personer, som ikke er pliktige medlemmer i norsk folketrygd gjennom et arbeidsforhold, søke til NAV om frivillig medlemskap. Se mer informasjon om dette her.

Utenlandsopphold for ansatte ved UiT Norges arktiske universitet

UiT følger til enhver tid nasjonale anbefalinger og regler for sin reisevirksomhet.

Den reisende må avklare reisen hos nærmeste leder, og er pliktig å sette seg inn i reiseråd til og fra utlandet. Her kan du finne oversikt over hvilken farge landet har du reiser til og fra, hva som gjelder for deg, om koronasertifikat, hvem som får reise til Norge, regler ved innreise til Norge, reisekarantene og råd før reiser til utlandet.

Last changed : 08.10.2021, av Karine Nigar Aarskog