Barns rett til medvirkning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777644574
Research areas:

Undervisning
Barnerett
Velferdsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Barn og unges rettigheter

komparativt prosjekt, innenfor norsk og russisk barnerett

Samværsrett fra en juridiske og barnefaglig synsvinkel

Barneperspektivet i juridisk forskning
Barns menneskerettigheter. Grunnloven. 

Doktorgradsveiledning/-bedømmelser:

 

Veileder for Elena Shinkareva, PhD prosjekt "Equality and non-diskriminering on the ground of disability in the field of education". Fra 2013.

Veileder for Randi Sigurdsen. Hun disputerte for Ph.D-graden i juni 2013 med avhandlingen "tvangsplassering av barn med utfordrende atferd. en sammenligning av regler i barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven".

Veileder for Lena Renate L. Bendiksen. Hun disputerte for dr. juris-graden i november 2007 med avhandlingen "Fratakelse av foreldreansvar og adopsjon som barnevernstiltak."

Medlem av bedømmelseskomiteer/opponent doktordisputaser:

Vibeke Blaker Strand, Diskrimineringsvernets rekkevidde i møte med religionsutøvelse, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2011. Førsteopponent

Jannie Dyring, Tvisteløsning og forligsbestræbelser, phd, København Universitet, 2011

Torun Kvisberg, Internasjonal barnefordeling.Internasjonal barnebortføring. Ph.d avhandling, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2009. Annenopponent

Cand psychol Knut Rønbeck, Konflikt og forsoning, avhandling for phd graden, Universitetet i Oslo, Institutt for psykologi, 2008. Annenopponent


Elisabeth Gording Stang, Det er barnets sak, Barnets rettstilling i saker etter barnevernloven § 4-4. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2007. Graden dr. juris. Førsteopponent

Ragnhild Vada, Satsing på kvinner som næringsutøvere. Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 2007. Graden dr. juris. Annenopponent

Titti Mattsson, Barnet och rätsprocessen. Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård. Lund Universitet, Sverig, 2002. Graden Jur. doctor. Opponent

Annet:

For konferanseinnlegg mm. se Cristin.

Barnets beste og barns rett til deltakelse. Konferanse om FNs Barnekonvensjon i regi av Barne-og likestillingsdepartementet, 2009

Barns rettssikkerhet. Foredrag Norges Juristforbund, Rettssikkerhetskonferansen 2008.

Hva gjør vi med samværet, da? Juridiske og barnefaglige utfordringer, Samarbeid med Toril Havik.  Kurs for dommere i regi av Domstoladministrasjonen, 2008 og 2009.

Har barn rett til å bli elsket? Foredrag Lørdagsuniversitetet, mars 2006 og for helsesøsterstudenter 2006 og 2008.

Medarrangør av Det nasjonale helse- og sosialrettssseminaret 2002

Arrangør av en nordisk workshop "Barnets beste, rettslig begrepsbygging og rettsfilosofi" i samarbeid med Jur dr Johanna Schiratzki, Stockholm Universitet, jan 2001.
Link til rapport fra seminaret.


Phone: +4777645859
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse

 


Phone: +4777623275
Research areas:

Barnevern, Barns deltakelse, Barns helse og utvikling , Samtale og intervju metodikk , Funksjonshemming, Atferdsvansker, Barnevernets undersøkelser